Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Köşe Yazıları
img

Ekrem Öncü

Yeminli Mali Müşavir

Gazeteport/Thelira 19.09.2012 Tarihli "Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesinde getirilen yenilik nedir?" Başlıklı Ekrem Öncü Köşe Yazısı

  • 19 Eylül 2012

Ekrem öncü
Ekrem Öncü
 
 
 

Girişim sermayesi yatırım fon ve ortaklıklarının vergilendirilmesinde getirilen yenilik nedir?

Değerli okurlarımız, bu yazımızda 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6322 sayılı Kanunun 34'üncü maddesi ile girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kar paylarına yönelik getirilen istisnayı ele alacağız.


Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenleme Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun Seri VI, No 15 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile yapılmıştır. Bu tebliğe göre, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı, kayıtlı sermayeli olarak kurulan ve çıkarılmış sermayelerini esas olarak girişim sermayesi yatırımlarına yönelten ve Kanunda risk sermayesi yatırım ortaklığı olarak ifade edilen ortaklıkları ifade etmektedir. Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ilişkin ayrıntılı düzenlemelere bu tebliğde yer verilmiştir. Asıl konumuz bu ortaklıkların vergilendirilmesi olduğu için burada daha fazla ayrıntıya girilmeyecektir.
 

Bilindiği üzere, 6322 sayılı Kanun 15 Haziran 2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu Kanunun 34 ve 35'inci maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 5'inci maddesinde değişiklik yapıldı ve 5/A maddesi eklendi. Buna ilişkin olarakda 7 Seri Numaralı Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer aldı. Bu yazımızda 6322 sayılı Kanunla KVK'nın beşinci maddesinde yapılan değişikliği ve bu fon ve ortaklıkların vergilendirmesini inceleyeceğiz.
 

KVK'nın beşinci maddesinin birinci fıkrasının a bendi değişiklik sonrası aşağıdaki gibi olmuştur.
 
'a) Kurumların;
1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar,
2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa senetlerinden elde ettikleri kâr payları,
3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr payları.
 

Diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.'
 

Bu değişiklikle, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları 6322 sayılı Kanunun 43'üncü maddesi uyarınca 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren istisna kapsamına alınmıştır.
 

5520 sayılı KVK'nın 5/d-3 maddesindeki istisna ile 6322 sayılı Kanunla getirilen istisnayı birbirine karıştırmamak gereklidir. KVK'nın 5/d-3 maddesi ile, Türkiye'de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmektedir. Halbuki, yeni getirilen istisna ile tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları iştirak istisnasına konu olmaktadır.
 

Ancak, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ve ortaklıklarının katılma payları ile hisse senetlerinden elde edilen kâr payları hariç olmak üzere diğer fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr payları iştirak kazancı istisnasından yararlanamayacaktır.
 

Stopaj bakımından ise, KVK'nun 15'inci maddesinin 3 numaralı fıkrasında girişim sermayesi yatırım ortaklığı kazançlarından, dağıtılsın veya dağıtılmasın, kurum bünyesinde % 15 oranında vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olmakla birlikte, 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kazançlar üzerinden yapılacak olan (bu kazançlar dağıtılsın dağıtılmasın) stopajın oranı da % 0 olarak belirlenmiştir.
 

Sonuç olarak, girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden doğan kazançları istisna iken getirilen yeni istisna ile bu fon ve ortaklıkların katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kar payları yani iştirak kazançları da istisna kapsamına alınmış oldu. Bunların elde ettikleri kazançları dağıtmaları durumunda ise, stopaj oranı Bakanlar Kurulu Kararı ile sıfır olarak belirlenmiştir.
 
 

Bu yazıyı paylaş: